بی تعارف بیاتو
از ما در تلگرام حمایت کنید
دوشنبه 21 اردیبهشت 1394 :: نویسنده : م*ر*ی*م ن*ف*س
ﭘﯿﺮﺯﻥ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﺍﯾﯽ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ،ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺩﯾﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺖ :
)) ﺧﺪﺍﯾﺎ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎﻡ . ﺁﯾﺎ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﯼ ﻣﻦ ﻣﯽ
ﺷﻮﯼ ؟ ((
ﺧﺪﺍ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺩﺍ ﺑﻪ ﺩﯾﺪﻧﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﻓﺖ .
ﭘﯿﺮﺯﻥ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺟﺎﺭﻭ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺮﺩ.
ﺭﻓﺖ ﻭ ﭼﻨﺪ ﻧﺎﻥ ﺗﺎﺯﻩ ﺧﺮﯾﺪ ﻭ ﺧﻮﺷﻤﺰﻩ ﺗﺮﯾﻦ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻠﺪ ﺑﻮﺩ ﭘﺨﺖ .
ﺳﭙﺲ ﻧﺸﺴﺖ ﻭ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ .
ﭼﻨﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ،ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﺪﺍ ﺩﺭ ﺁﻣﺪ .
ﭘﯿﺮ ﺯﻥ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺩﺭ ﺭﻓﺖ . ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩ .
ﭘﯿﺮ ﻣﺮﺩ ﻓﻘﯿﺮﯼ ﺑﻮﺩ .
ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻏﺬﺍ ﺑﺪﻫﺪ .
ﭘﯿﺮ ﺯﻥ ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺳﺮ ﻓﻘﯿﺮ ﺩﺍﺩ ﺯﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍ ﺑﺴﺖ.
ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ،ﺑﺎﺯ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﺪﺍ ﺩﺭ ﺁﻣﺪ .
ﭘﯿﺮ ﺯﻥ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩ .
ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎ ﻣﯽ ﻟﺮﺯﯾﺪ،ﺍﺯ ﺍﻭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎ ﭘﻨﺎﻫﺶ ﺩﻫﺪ .
ﭘﯿﺮ ﺯﻥ ﺑﺎ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﺭﺍ ﺑﺴﺖ ﻭ ﻏﺮﻏﺮ ﮐﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﮔﺸﺖ .
ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻏﺮﻭﺏ،ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ،ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﺪﺍ ﺩﺭ ﺁﻣﺪ .
ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺮ ﺯﻥ ﻓﻘﯿﺮﯼ ﭘﺸﺖ ﺩﺭ ﺑﻮﺩ.
ﺯﻥ ﺍﺯ ﺍﻭ ﮐﻤﯽ ﭘﻮﻝ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺍﺵ ﻏﺬﺍ ﺑﺨﺮﺩ .
ﭘﯿﺮﺯﻥ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ،ﺑﺎ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻓﺮﯾﺎﺩ،ﭘﯿﺮﺯﻥ ﺭﺍ ﺩﻭﺭ ﮐﺮﺩ .
ﺷﺐ ﺷﺪ ﻭﻟﯽ ﺧﺪﺍ ﻧﯿﺎﻣﺪ .
ﭘﯿﺮﺯﻥ ﻧﺎ ﺍﻣﯿﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺭﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﺑﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ، ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺩﯾﺪ .
ﭘﯿﺮﺯﻥ ﺑﺎ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﮔﻔﺖ :
)) ﺧﺪﺍﯾﺎ ﻣﮕﺮ ﺗﻮ ﻗﻮﻝ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﯼ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯﺑﻪ ﺩﯾﺪﻧﻢ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺁﻣﺪ ؟ ((
ﺧﺪﺍ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ ﺑﻠﻪ . ﻣﻦ ﺳﻪ ﺑﺎﺭ ﺁﻣﺪﻡ ﻭ ﺗﻮ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﺎﺭ، ﺩﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻭﯾﻢ ﺑﺴﺘﯽ )) !!!
ﻫﻤﻪ ﺷﺐ،ﻧﻤﺎﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ،ﻫﻤﻪ ﺭﻭﺯ،ﺭﻭﺯﻩ ﺭﻓﺘﻦ
ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﭘﯽ ﺣﺞ،ﺳﻔﺮ ﺣﺠﺎﺯ ﮐﺮﺩﻥ
ﺯ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻌﺒﻪ،ﺳﺮ ﻭ ﭘﺎ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺭﻓﺘﻦ
ﺩﻭ ﻟﺐ ﺍﺯ ﺑﺮﺍﯼ ﻟﺒﯿﮏ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻥ
ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺎ ﻧﺨﻔﺘﻦ،ﺑﻪ ﺧﺪﺍﯼ ﺭﺍﺯ ﮔﻔﺘﻦ
ﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﯽ ﻧﯿﺎﺯﺵ ﻃﻠﺐ ﻧﯿﺎﺯ ﮐﺮﺩﻥ
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻭ ﻣﻌﺎﺑﺪ،ﻫﻤﻪ ﺍﻋﺘﮑﺎﻑ ﮐﺮﺩﻥ
ﺯ ﻣﻼﻫﯽ ﻭ ﻣﻨﺎﻫﯽ،ﻫﻤﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﺯ ﮐﺮﺩﻥ
ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﻗﻠﺐ،ﺫﮐﺮ ﺧﻔﯽ ﻭ ﺟﻠﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻃﻠﺐ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﮐﺎﺭ، ﺯ ﮐﺎﺭﺳﺎﺯ ﮐﺮﺩﻥ
ﭘﯽ ﻃﺎﻋﺖ ﺍﻟﻬﯽ،ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ،ﺟﺒﯿﻦ ﻧﻬﺎﺩﻥ
ﮔﻪ ﻭ ﮔﻪ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻫﺎ،ﺳﺮ ﺧﻮﺩ ﻓﺮﺍﺯ ﮐﺮﺩﻥ
ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻃﺮﯾﻘﺖ،ﺑﻪ ﺧﻠﻮﺹ،ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻦ
ﺯ ﻣﺒﺎﺩﯼ ﺣﻘﯿﻘﺖ،ﮔﺬﺭ ﺍﺯ ﻣﺠﺎﺯ ﮐﺮﺩﻥ
ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺛﻤﺮﺵ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺩﻝ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺮﻭﺭ ﺷﺎﺩ ﮐﺮﺩﻥ
ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﮐﺲ ﺭﺍ ﺛﻤﺮ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻧﺒﺨﺸﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﻧﺎﺍﻣﯿﺪﯼ،ﺩﺭ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻥ
" ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎﯾﯽ
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

شنبه 19 اردیبهشت 1394 :: نویسنده : م*ر*ی*م ن*ف*س
Avazak.ir Line26 تصاویر جداکننده متن (2)

مرد باس صبح که از خواب پا میشه عربده بکشه
عیال!!!
ماچ صبحگاهی من کو؟؟؟

Avazak.ir Line9 تصاویر جداکننده متن (1)

مرد باس بلد باشه چطوری از دله خانومش در بیاره

Avazak.ir Line9 تصاویر جداکننده متن (1)

مرد باس هر روز گل رز قرمز بخره والا:)

Avazak.ir Line9 تصاویر جداکننده متن (1)

مرد باس روزی یه ساعت کنار خانمش بشینه, بگه خانومم!
من آماده ام! هرچی دلت میخواد غُر بزن….

Avazak.ir Line9 تصاویر جداکننده متن (1)

مرد باس فک کنه فقط یه زن تو دنیاس اونم کدبانوی خونش ..

Avazak.ir Line9 تصاویر جداکننده متن (1)

مرد باس بلد باشه اواز بخونه تا جیگر زنش حال بیاد

Avazak.ir Line9 تصاویر جداکننده متن (1)

مرد باس تو خلوت اسمه زنشو ی جوری صدا کنه ک زنش ی جوری ش

Avazak.ir Line9 تصاویر جداکننده متن (1)

مرد باس وقتی حال نداری یا بی حوضله ای یا عصبی ای و جیغ میزنی و نق الکی میزنی....

ب جا اینکه بگه چته

بگه بیا بغلم و غر الکیم نزن بابا

Avazak.ir Line9 تصاویر جداکننده متن (1)

مرد باس جذبه داشته باشه ..
موقعی لبخند میزنه قند تو دلت آب بشه ..

Avazak.ir Line9 تصاویر جداکننده متن (1)

مرد باس مشکلاتشو پشت در خونش چال کنه خندون بیاد تو ..

Avazak.ir Line9 تصاویر جداکننده متن (1)

مرد باس خودش ب زنش بگه بیا این پول برو هر چی حال کردی باش بگیر

Avazak.ir Line9 تصاویر جداکننده متن (1)

مرد باس همه ی تلاششو بکنه که تو ماشین موقع دنده عوض کردن، دست زنشو ول نکنه

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

جمعه 18 اردیبهشت 1394 :: نویسنده : م*ر*ی*م ن*ف*س

در محضر رسول خدا (ص) از شخصی تعریف و تمجید کردند و گفتند: او برای انجام مناسک حج به کاروان ما آمده و از آغار سفر تا پایان شب و روز مشغول ذکر خدا بود.

 پیامبر اعظم (ص) از حاضران پرسید : پس چه کسی غذای او را آماده می کرد و علوفه مرکب او را حاضر می نمود؟

عرض کردند:این کارها را ما انجام می دادیم.

پیامبر گرامی (ص) فرمود:« کُلکم خیر منه » ؛ همه شما بهتر از او هستید. همچنین آن حضرت فرمودند : کسی که به مومن در مسافرت خدمت کند، خداوند هفتادو سه اندوه را از او بزداید و در دنیا او را از هرگونه غم و حزن پناه داده و اندوه عظیم قیامت را از او دور سازد.

منبع : بحار الانوار ج 76 ، ص 274

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

جمعه 18 اردیبهشت 1394 :: نویسنده : م*ر*ی*م ن*ف*س
شیطان به رسول خدا (ص) گفت : 

 طاقت دیدن شش خصلت آدم را ندارم : 

1- به هم می رسند سلام می کنند. 

2- باهم مصاحفه می کنند. 

3- برای هر کاری ان شاء الله می گویند. 

4- ازگناه استغفار می کنند. 

5- هر کاری را با بسم الله الرحمن الرحیم شروع می کنند. 

6- تا نام تو را می شنوند صلوات می فرستند.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

جمعه 18 اردیبهشت 1394 :: نویسنده : م*ر*ی*م ن*ف*س
ولی امکانات یک تروجان امروزی چیست؟ تروجانهای امروزی میتوانم بگویم دیگر رشد کامل خود را تا حد زیادی طی نموده است امکان دارد با ورود یک تروجان به کامپیوتر شما:
1- فرستاده شدن پسورد ID مخصوصا ID و پسورد مسنجر شما برای هکر(به ایمیل هکر یا ایدی یا یک ftp مشخص شده توسط هک)
2- فرستاده شدن اکانت اینترنت شما برای هکر
3- فرستاده شدن نام کامپیوتر شما همراه با پسورد ویندوز برای هکر
4- محدود کردن کارهای شما با کامپیوتر(قفل شدن Task Manager یا Mscoing یا Rigistry و...) کامپیوتر شما توسط هکر
5- از کار انداختن ویروس کش و فایروال کامپیوتر شما
6- در اختیار داشتن هارد شما توسط هکر(پاک کردن فایل از کامپیوتر شما و یا اضافه کردن فایل توسط هکر)
بله همه اینها که خواندید امکان دارد.فقط کافیست یک تروجان روی کامپیوتر شما توسط هکر فعال شود.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

جمعه 18 اردیبهشت 1394 :: نویسنده : م*ر*ی*م ن*ف*س
دلیل نام گذاری این کدهای مخرب به نام تروجان از سابقه تاریخی داستان حمله یونانیان برمی گردد یادتان باشد در روزگارانی یونانیان در برابر فتح یه قلعه ماهها محدود ماندند با یک حربه وارد قلعه شدند چطوری ، یک مجسمه اسب بزرگ درست کردند و داخل آنان سربازان یونانی مستقرشدند ، دشمن بادیدن چنین مجسمه بزرگ اسب چوبی را وارد شهر کرد شب هنگام و درهنگام خفتن دشمن سربازان از قلعه خارج شدند و شهر فتح شد.
در مورد تروجان هم همین حادثه رخ می دهد شما فایل مخرب را وارد سیستمتان می کنید، کدهای مخرب مانند سربازان یونانی عمل می کنند و زمانی که شما با خیال آسوده با کامپیوتر کار می کنید کل اطلاعات ریز و درشت کامپیوترتان را به ایمیل یا کامپیوتر نفوذگر ارسال می کنند و بعبارتی شما تحت چنگال خون آشام نفوذگر خود هستید ، نفوذگری که می تواند حتی کامپیوتر شما را فرمت و یا کل اطلاعاتتان را کپی یا پاک کند فرض کنید نامه عشقولانه شما یا عکس خانوادگی و ... در دست یک نفوذگر بیافتد تکلیف مشخص است
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :درباره وبلاگ


سپیده که سر بزند
در این بیشه زار خزان زده
شاید گلی بروید
مانند گلی که در بهار روییده
پس به نام زندگی
هرگز مگو هرگز

مدیر وبلاگ : م*ر*ی*م ن*ف*س
نویسندگان
نظرسنجی
خواننده مورده علافتون انتخاب کنید...

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
دریافت همین آهنگ
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic